Τεχνική υποστήριξη για την εταιρία Safe Smoking. Σύνδεση με SOFT1